Digiraivaajat

Digiraivaajat on Euroopan sosiaalirahaston (ESR, REACT-EU) rahoittama hanke, joka toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.3.2023 (hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia). Hanketta hallinnoi Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen koulutuskokonaisuus, jossa yritysten työntekijät ja johto oppivat yhdessä etsimään liiketoiminnan merkittävimpiä kehittämiskohteita prosessiajattelua hyödyntämällä. Osallistujille tuotetaan uusia valmiuksia yritysten liiketoimintaan liittyvien kehittämiskohteiden tunnistamiseen, kuvaamiseen ja käytännön kehittämistyöhön uuden teknologian mahdollisuudet tiedostaen. Kantavana ajatuksena on tarjota lisää kehittämisosaamista sinne, missä käytännön prosessit tunnetaan parhaiten arjen tasolla ja tarjota näin yrityksille tulevaisuuden välineitä liiketoiminnan kehittämiseen.

Hankkeeseen osallistuvista yrityksistä valitaan yhdessä yritysjohdon kanssa ns. “Digiraivaajat”, joiden osaamista prosessiajattelusta ja prosessien tunnistamisesta, muutosjohtamisesta ja projektimenetelmistä, sekä digitalisaation ja automatisaation mahdollisuuksista yrityksen arjessa vahvistetaan hankkeessa tarjottavalla koulutuksella. Varsinaisia ns. digitaitoja ei hankkeen puitteissa kouluteta. Koulutusten sisältöä jalostetaan työpajatyöskentelyssä, jossa yhdessä yritysten johdon kanssa etsitään käytännön esimerkkejä potentiaalisista kehittämiskohteista, kuvataan valitut kehittämiskohteet ja tehdään suunnitelmat käytännön jatkotoimenpiteille, jotta yritykset voivat omatoimisesti uudistaa liiketoimintaansa oikean tiedon varassa.

Hankkeessa tehtyä materiaalia pystytään hyödyntämään avoimesti myös jatkossa niin yritysten sisäisessä kehittämisessä kuin koulutustoiminnassa. Hankkeen avulla saavutettava prosessien selkeyttäminen kasvattaa mahdollisuuksia digitalisaatioon. Toimintojen tehostumisen ja resurssiviisauden kasvun kautta uusi osaaminen vahvistaa myös ns. vihreää siirtymää.

Hanke tuottaa avointa, pysyvään käyttöön soveltuvaa materiaalia, joista tärkeimpänä Digiraivaajan opas.

Hankkeen aikataulu & toteutus

Hanke toteutetaan 7 työpaketissa:

1) Yritysten valinta, haastattelu ja digiraivaajien valinta (11-12/2021)

2) Prosessit ja prosessiajattelu (1-3/2022)

3) Automaation, digitalisaation ja toiminnanohjausjärjestelmien mahdollisuudet (3-6/2022)

4) Muutosjohtaminen ja projektimenetelmät (9-11/2022)

5) Työpajatyöskentely teemoittain (3-12/2022)

6) Arviointi ja kehittäminen (10/2021-3/2023)

7) Tulosten jakaminen ja tiedon välitys (10/2021-3/2023)

Hankkeeseen osallistuu useita satakuntalaisia pk-yrityksiä.

Scroll to Top